Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych (poznania sposobu korzystania ze strony) i funkcjonalnych (dostosowania jej działania do potrzeb Użytkownika). Domyślnie cookies są zapisywane w urządzeniu końcowym. Więcej o tym jak działają cookies i jak zmienić ustawienia ich zapisywania można dowiedzieć się tutaj

Akceptuje ciasteczka
Napisz do nas

Polityka cookies

Podmiotem wykorzystującym pliki cookies na urządzeniu końcowym i uzyskującym do nich dostęp jest Patrycja Kozakowska-Czuryło, prowdząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Św. Łazarza 12/3, 31-530 Kraków. Strona wykorzystuje pliki cookie (pliki tekstowe zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika), które pozwalają na poznanie sposobu korzystania ze strony i dostosowania jej działania do potrzeb użytkownika.

Pliki cookies służą do:

  • zbierania danych statystycznych;
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika i optymalizacji korzystanie ze Strony, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

  • pliki cookie, które badają zachowanie użytkownika na Stronie;
  • funkcjonalne pliki cookie umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację interfejsu użytkownika, tj. pod względem wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony, itp.

Obsługa plików cookie

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz określić, które pliki cookie powinna ona obsługiwać. Domyślnie przeglądarki akceptują sesyjne pliki cookie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by odrzucała ona sesyjne pliki cookie.

Na poniższych stronach znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące możliwości zmiany ustawień plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?Every=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
  • Opera - https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
  • Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/exp/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  • Apple Safari - https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
  • Windows Internet Explorer - https://support.microsoft.com/fil-ph/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Za pomocą plików cookies nie są zbierane dane, które pozwalałyby administratorowi Strony na jednoznaczną identyfikację użytkownika.

 

Polityka prywatności

§ 1. Administrator danych osobowych

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Patrycja Kozakowska-Czuryło.

 

2. We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratoremi:

pocztą – na adres: ul. św. Łazarza 12/3, 31-530 Kraków;

mailowo – kancelaria@kozakowskaczurylo.pl.

 

3. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Patrycja Kozakowska-Czuryło (dalej także „Administrator”) zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również „RODO”),

ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

 

4. Aby lepiej chronić Twoją prywatność przygotowaliśmy ten dokument wyjaśniający sposób postępowania z Twoimi danymi oraz możliwości jakie masz w związku z tym w jaki sposób Twoje dane są zbierane i wykorzystywane.

 

5. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, utrzymać bezpieczeństwo, poprawność danych, ich integralność i dostępność, a także zapewnić ich prawidłowe wykorzystanie, wdrożone zostały odpowiednie techniczne i organizacyjne środki (w tym procedury). Miej jednak na względzie, że przechowywanie oraz przesył danych nigdy nie jest możliwy do zabezpieczenia w pełni. Dlatego istotnym jest również podejmowanie przez Ciebie samodzielnie działań w celu zabezpieczania własnych danych osobowych.

 

6. Administrator respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

 

7. O ile inaczej nie zostanie wyraźnie wskazane przez Administratora lub nie wynika z okoliczności towarzyszących zbieraniu danych, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 2. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

świadczenia na Twoją rzecz usług w oparciu o zawartą umowę;

odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej, za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej – w oparciu o prawnie uzasadniony interes jako administratora danych;

prowadzenia procesów rekrutacyjnych - w oparciu o przepisy prawa, o prawnie uzasadniony interes jako administratora danych lub Twoją wyraźną zgodę w odniesieniu do danych, które prześlesz w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa;

analizy sposobu korzystania z usług, strony internetowej i innych narzędzi udostępnianych przez Administratora, a także poprawy ich funkcjonowania – w oparciu o prawnie uzasadniony interes jako administratora danych;

wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym ustawy o radcach prawnych, czy prawa podatkowego) - w oparciu o te przepisy;

dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o prawnie uzasadniony interes jako administratora danych;

marketingu produktów i usług (własnych i podmiotów trzecich) – w oparciu o prawnie uzasadniony interes jako administratora danych.

 

§ 3. Zakres przetwarzanych danych

Następujące Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio dla celów wskazanych powyżej:

dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, inne indywidualne identyfikatory);

dane kontaktowe (w tym adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu);

inne dane niezbędne do świadczenia usług prawnych;

dane z CV w przypadku rekrutacji (zarówno wynikające z przepisów prawa, jak i pozostałe dobrowolnie podane przez kandydata);

dane konieczne do wykonania obowiązków wynikających z prawa (w tym rozliczenia podatków).

 

§ 4. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę lub inny instrument prawny (w tym korzystając z takich usług dostarczanych przez podmioty trzecie, jak hosting danych, poczta elektroniczna, obsługa informatyczna);

osobom, z pomocą których świadczone będą usługi prawne, w tym innym radcom prawnym mogącym występować w ramach dalszego pełnomocnictwa i aplikantom działającym z upoważnienia;

organom i instytucjom publicznym i samorządowym (np. sądom i organom administracji, organom samorządu zawodowego, służbom ratunkowym i ochrony porządku publicznego).

 

§ 5. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, przez jaki istnieć będzie cel ich przetwarzania, chyba że dane będą niezbędne do przetwarzania w innym celu niesprzecznym z celem, dla którego zostały zebrane. W szczególności okres przetwarzania danych wynosił będzie w przypadku danych zebranych:

w celu świadczenia usług - od dnia uzyskania danych do dnia zakończenia korzystania z tych usług, chyba że istnieć będzie osobna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych dłużej;

w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania - od momentu, w którym wysłałeś zapytanie, aż do momentu, w którym Twoje zapytanie zostało obsłużone, odpowiedzią na zapytania;

w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody - od dnia wyrażenia zgody i do dnia wycofania zgody lub upływu okresu wskazanego w zgodzie;

w celu analizy sposobu korzystania z ze strony internetowej lub innych narzędzi udostępnionych przez Administratora i ulepszania ich funkcjonalności- tak długo, jak korzystasz z tych narzędzi lub do czasu skutecznego złożenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;

w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa - tak długo jak wymagać będzie tego wykonywanie tych obowiązków lub dłużej, jeżeli nakazywać będą to właściwe przepisy,

w celu egzekwowania lub obrony przed roszczeniami - od dnia zebrania danych do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, nie później niż 6 lat od zakończenia trwania stosunku prawnego, z którego wynikać miałoby roszczenie.

 

§ 6. Przetwarzanie danych na podstawie zgody

1. Ilekroć będziesz pytany o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą do przetwarzania tych danych będzie Twoja zgoda.

 

2. Sposób wyrażenia zgody może być różny, jednakże zgoda musi mieć charakter wyraźny. W niektórych przypadkach zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w odpowiednich polach na stronie internetowej, lub poprzez przesłanie przez Ciebie danych w określonym celu. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane w celu opisanym przy tych polach, lub w celu podanym, gdy będziemy pytać Cię o zgodę. Pamiętaj, że zgodę zawsze możesz odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Sposób odwołania zgody może być uzależniony od technicznych uwarunkowań, np. poprzez włączenie lub wyłączenie odpowiedniej opcji w Twoim urządzeniu.

 

§ 7. Prawa podmiotów danych

1. Masz prawo:

żądać dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,

żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie – wycofanie zgody nie będzie wpływać na przetwarzanie do czasu jej wycofania;

w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi oraz

do wniesienia skargi do organu nadzorczego i do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

2. W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj się z Administratorem w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

A: ul. Św. Łazarza 12/3, 31-530 Kraków
T: +48 698 046 715
E: kancelaria@kozakowskaczurylo.pl
NIP: 9591699018

 

Polityka prywatności oraz polityka cookies © 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Kancelaria Radcy Prawnego Kozakowska - Czuryło

Formularz kontaktowy

Pobierz cennik

Wyślij wiadomość

Administratorem danych, które podane zostaną w formularzu jest Patrycja Kozakowska-Czuryło, ul. Św. Łazarza 12/3, 31-530 Kraków. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem w postaci potrzeby prowadzenia korespondencji - przez okres potrzebny do jej prowadzenia. Po tym czasie Twoje dane mogą być dalej przetwarzane w celu wykonania umowy z administratorem lub zleconych czynności - przez okres ewentualnej współpracy lub do czasu przedawnienia roszczeń, chyba że dłuższy okres wynikać będzie z przepisów. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania może nie być możliwym dalsza korespondencja. Z prawa do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także z prawa do wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych można skorzystać wysyłając wiadomość na adres: kancelaria@kozakowskaczurylo.pl. Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej o tym jak przetwarzane są dane osobowe przez administratora można dowiedzieć się tutaj.
Wyślij